گروه هدف ثبت نام روز کنگره ( ریال )
فوق تخصص – متخصصین – فلوشیپ 5000000
رزیدنت ها، پزشکان عمومی، کارشناسان ، ارشد، دانشجویان 3250000

توجه ثبت نام در کنگره الزامی است و جهت اخذ امتیاز بازآموزی علاوه بر ثبت نام در سامانه آموزش مداوم حضور شما در کنگره الزامی می باشد. صدور گواهینامه حضور و اخذ امتیاز منوط به حضور شما در روزهای کنگره و ثبت نام در(کنگره و هم سایت بازآموزی قبل از روز برگزاری کنگره) میباشد.