1.ارائه شفاهی 

سخنرانی ها فقط به زبان انگلیسی پذیرفته می شود و مدت زمان سخنرانی ها به مدت 15 دقیقه می باشد.

لطفا به گونه ای برنامه ریزی فرمایید که در مدت زمان مقرر سخنرانی به طور کامل ارائه شود و در پایان آن بخش مدت زمانی جهت بحث و پرسش و پاسخ در حضور اعضای پنل  در نظر گرفته شده است .

تقاضا می شود فایل سخنرانی به صورت پاورپوینت در فرمت 16:9 دو ساعت قبل از شروع بخش به قسمت سمعی بصری تحویل داده شود یا اگر سخنرانی در ساعات اولیه است روز قبل تحویل داده شود.

برای فایل پاورپوینت باید از تمپلیت کنگره استفاده شود نمونه تمپلیت

استفاده از لپ تاپ شخصی مجاز نمی باشد.

 

2.ارائه ویدئویی

صدا گذاری ویدئو به زبان انگلیسی و لغات جنریک باشد و شامل مسائل تبلیغاتی نباشد.

استفاده از لپ تاپ شخصی مجاز نمی باشد و ویدئو 60 دقیقه قبل از ارائه به کنسول سمعی بصری سالن در محل ارائه تحویل داده شود.

3.ارائه آنلاین

سخنرانی ها فقط به زبان انگلیسی پذیرفته می شود و مدت زمان سخنرانی ها به مدت 15 دقیقه می باشد.

تقاضا می شود فایل سخنرانی به صورت پاورپوینت در فرمت 16:9  ده روز قبل از شروع بخش به آدرس hsepideh220@gmail.com ارسال گردد.